มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก เข้าร่วมประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

ประชุมทวนสอบ 8 มิ.ย._170608_0001

ประชุมทวนสอบ 8 มิ.ย._170608_0002

ประชุมทวนสอบ 8 มิ.ย._170608_0003

ประชุมทวนสอบ 8 มิ.ย._170608_0004

ประชุมทวนสอบ 8 มิ.ย._170608_0005

ประชุมทวนสอบ 8 มิ.ย._170608_0006
อาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 (ห้อง 434) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading