มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมบุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตร 27มิ.ย._1

หลักสูตร 27มิ.ย._2

หลักสูตร 27มิ.ย._3

หลักสูตร 27มิ.ย._4

หลักสูตร 27มิ.ย._5

หลักสูตร 27มิ.ย._6

หลักสูตร 27มิ.ย._7

หลักสูตร 27มิ.ย._8

หลักสูตร 27มิ.ย._9

หลักสูตร 27มิ.ย._10

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมในเรื่อง การเตรียมสัมมนาครั้งที่ 2 ระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1 ในหัวข้อ เรื่อง “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการชั้นเรียนโดยใช้เพลง สำหรับเด็กปฐมวัย” และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีคณะอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องหลักสูตร 544

Loading