นิเทศ29มิ.ย._1

นิเทศ29มิ.ย._2

นิเทศ29มิ.ย._3

นิเทศ29มิ.ย._4

นิเทศ29มิ.ย._5

นิเทศ29มิ.ย._6

นิเทศ29มิ.ย._7

นิเทศ29มิ.ย._8

นิเทศ29มิ.ย._9

นิเทศ29มิ.ย._10

นิเทศ29มิ.ย._11

นิเทศ29มิ.ย._12

นิเทศ29มิ.ย._13

นิเทศ29มิ.ย._14

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก