ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการและเลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร์ อินทรวรพัฒน์ และคุณนฤมล โพธิ์ชัย ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

 

 

We cannot display this gallery