วันที่ 18 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อเป็นการตรวจดูความคืบหน้าพร้อมเอกสารและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 554 อาคารเรียนรวม

 

We cannot display this gallery