มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โดยภายในงานมีการประกวดนางนพมาส ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจากนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่1-4 เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยไว้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

We cannot display this gallery