วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6