วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 โดยแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป