วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โดยแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไป