วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อบริการวิชาการในชุมชนในพื้นที่ศูนย์และบริเวณใกล้เคียง นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อไป โดยได้พาเยี่ยมชมตึกอาคารสำนักงานและเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครนายก