วันที่ 25 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จ.สระแก้ว โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต