ขอเชิญชมนิทรรศการ PLC ละอออุทิศ สอนคิด สอนเรียน ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร ชั้น 5 อาคาร 6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงผลงานการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนทั้งในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา รวมถึงการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก