วันที่ 29 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทรัพยากรต่างๆในห้องสมุด ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก