วันที่ 5 มกราคม 2561 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมการประชุม “SDU KICK OFF 2018” ผ่านระบบ Conference เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานด้านวิชาการ ปี 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง เฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก