มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “นครนายกเกมส์” โดยจังหวัดนครนายก มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดนครนายกจึงดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก