มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการซ้อมรับปริญญา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัส 54 โดยมีกิจกรรมรุ่นน้องแสดงความยินดีแก่รุ่นพี่ และนักศึกษารหัส 54 ซ้อมรับปริญญาร่วมกัน ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก