ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “นครนายกเกมส์” ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ Press Center/ประมวลผล ได้รับเกียรติจาก รายการลำโพงข่าวชาวนครนายก สัมภาษณ์ อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ถึงความรู้สึกและการทำงานในครั้งนี้ พร้อมสัมภาษณ์ คุณคณากร บันทะโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพลศึกษา สำหรับการให้คำแนะนำในการคีย์ข้อมูลแก่นักศึกษา ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก