มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประเพณีสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์ วิถีไทย สานสายใย ครุศาสตร์ ประจำปี 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยภายในงานมีการตักบาตรอาหารแห้ง กิจกรรมการละเล่นไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประกวดนางสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ ตลอดจนเป็นการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยให้งานสงกรานต์เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.00-13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก