มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯนครนายก ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไปในทิศทางเดียวกัน ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 537 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *