วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯนครนายก ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไปในทิศทางเดียวกัน ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 537 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก