วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากข้าว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เพิ่มมากขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องขจร 652 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก