มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ กำหนดการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สรุปข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาพลังสะอาดเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เป็นต้น เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 554 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *