มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาสามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาภาคตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก