ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 61 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ดาวน์โหลดไฟล์คลิก