วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะอาจารย์และบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม  ในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ในเวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก