มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อบรมเชิงปฎิบัติการ “การประยุกต์ใช้โซลาเซลล์กับชีวิตประจำวัน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ และนายศุภพล กิจศรีนพดล เข้าร่วมโครงการพัฒนาพลังสะอาดเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์กับชีวิตประจำวัน” ในเวลา 8.30-17.00 น. ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Suan Dusit the Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิตเพลส

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *