มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 (25)/2561

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(25)/2561 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย, (ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564), (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561, การพิจารณาตัวบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, การเปิดรายวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรี และการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมขจร อาคาร 6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *