มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เครื่องแสง เสียงและจอ พร้อมอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก