วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประชุมหารือ วางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก