มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อนุเคราะห์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาคารและสถานที่ให้แก่กรมทางหลวงชนบท ในการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก