มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ทำความร่วมมือกับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ทำความร่วมมือกับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) เข้าร่วมงานเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกสังกัดในจังหวัดนครนายก ได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้รับความรู้ และสะท้อนความคิดร่วมกัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ในโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) ได้รับผลการคัดเลือกระดับดีมาก จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในงาน นครนายกเมืองใกล้กรุง มุ่งเชื่อมโยงการศึกษา สู่การพัฒนาอาชีพอย่างสร้างสรรค์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *