มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Pre-teacher program

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในโครงการความร่วมมือหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เพื่อเพิ่มโอกาส และทักษะให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก  

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) รุ่นที่ 1

การศึกษานอกสถานที่มหาวิทยาลัยนครนายกจัดพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมอาจารย์ (หลักสูตร Pre-Teacher Program) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษานอกสถานที่ 2563 ก่อนเวลา 09.00 น. อาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมสมรรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โรงเรียนนวมราชานุสรณ์และโรงเรียนในเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก  

Loading

การเรียนการสอนโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

โครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ มีเรียนในรายวิชา 2 ระดับชั้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชาครูไทยในดวงใจ สอนโดยอาจารย์พันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนวิชาครูดีมีคุณธรรม สอนโดยอาจารย์เอมิกา รัตนมาลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสอนประสบการณ์เสริมโยคะ เพื่อส่งเสริมการมีสติ เน้นการมีสติต่อการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้สอดคล้องกับการหายใจเข้าออก เกิดความสมดุลของร่างกายเพื่อให้เกิดสมาธิ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ปีการศึกษา 2562 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ทำความร่วมมือกับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ทำความร่วมมือกับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) เข้าร่วมงานเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกสังกัดในจังหวัดนครนายก ได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้รับความรู้ และสะท้อนความคิดร่วมกัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ในโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) ได้รับผลการคัดเลือกระดับดีมาก จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในงาน นครนายกเมืองใกล้กรุง มุ่งเชื่อมโยงการศึกษา สู่การพัฒนาอาชีพอย่างสร้างสรรค์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  

Loading

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวยดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

Loading

กิจกรรมรับน้อง นักเรียนเตรียมครู โครงการ Pre-teacher program รุ่นที่ 2

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมรับน้อง นักเรียนเตรียมครู โครงการ Pre-teacher program โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ รุ่นที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในทีม ตลอดจนการให้การต้อนรับจากนักเรียนรุ่นพี่อย่างอบอุ่น โดยมี อ.พันทิพย์ สิงห์ปาน เป็นผู้ดูแลกิจกรรม ในเวลา 13.00 -15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก      

Loading

ศูนย์ฯนครนายกนำเสนอ หลักสูตรเตรียมครู Pre-teacher program

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยนำเสนอ หลักสูตรเตรียมครู Pre-teacher program ซึ่งเป็นหลักสูตรในการเพิ่มโอกาส และทักษะให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต เวลา 9.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก      

Loading

ศูนย์ฯนครนายก ปฐมนิเทศหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ รวมถึงเจตคติที่สอดคล้องกับสมรรถนะครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้จากสถานการณ์และสถานที่จริง เน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อครูและผู้เรียน และเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เวลา 9.00- 15.00 น. ณ ห้อง 533 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

Loading