มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โรงเรียนนวมราชานุสรณ์และโรงเรียนในเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก