หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยแจ้งวิธีการเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ Toeic ชี้แจงการฝึกปฏิบัติการทดลองสอน ตลอดจนการวางตัวขณะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก