มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 3) ในกิจกรรมปฏิบัติธรรมธรรมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจากพระอิทธิกร ฐิตวณโณ และคณะ บรรยายและฝึกกิจกรรมกลุ่มในเรื่อง “สะท้อนคิดชีวิตสามวัน” ในช่วงบ่ายนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครนายกเพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.30-15.00 น. ณ วัดสุตธรรมาราม,พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อย จปร. 100 ปี,ศาลาศลารมย์ จปร.,ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน,วัดพระฉาย,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดนครนายก