วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวยดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก