มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกเข้าอบรม“โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการระงับข้อพิพากทางเลือกแก่นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษา”

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้าอบรม“โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการระงับข้อพิพากทางเลือกแก่นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษา” จากศาลจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายต่างๆและการไกล่เกลี่ยให้นิสิต นักศึกษา ได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *