วันที่ 22 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา นำโดย อาจารย์ธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการฯ คุณพัสสนันท์ แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ร่วมชี้แจงกฎระเบียบการใช้ชีวิตในหอพัก พร้อมทั้งร่วมกันนำเสนอโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาตัวแทนแต่ละชั้นปี ในเวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 554 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก