มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชมรมจิตอาสา ECE volunteer club ได้ไปพัฒนาสภาพเเวดล้อม โดยจัดมุมการเรียนรู้เเละป้ายนิเทศ ในโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง เป็นการพัฒนานักศึกษา แสดงถึงความมีน้ำใจ เเละนำความรู้ที่มีไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กๆในชุมชน วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเหลียนหัว จ.นครนายก