วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศุนย์ฯ พร้อมนางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2563-2564 ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 เรื่องการพัฒนาความรู้ การศึกษาและทักษะในการประกอบอาชีพ การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข เวลา 8.30-16.30 น. ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก