วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครนายก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดนครนายก การบูรณาการแผนงาน โครงการ/กิจกรรมร่วมกัน ของภาคส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 09.00 -12.00 น.