วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปนโยบายอธิการบดีมาเยี่ยมศูนย์ฯ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การเตรียมการประเมินรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร รมป2 การจัดทำแผนการลดค่าใช้จ่ายและการประหยัดพลังงานของศูนย์ฯ ความคืบหน้าโครงการเปิดหลักการจัดการครัวและการประกอบอาหาร (Smart Chef Program) ร่วมกับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางกาย (สระว่ายน้ำ)