มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมบริการวิชาการปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และมอบสื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเป็นการบูรณาการรายวิชาการเล่นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและรายวิชาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา นำโดยอาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ และอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาในการทำสื่อ การจัดสภาพแวดล้อม วิเคราะห์การเล่นให้เหมาะสมกับพัฒนาการ และการบริการวิชาการแก่โรงเรียนในเครือข่าย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย จ.นครนายก