มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12 การตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รมป.2 การแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการดำเนินงานโครงการเรารักสวนดุสิต ประจำเดือนธันวาคม 2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางกาย (สระว่ายน้ำ)