มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดการสัมมนาระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในหัวข้อ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ” โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร บรรยาย พร้อมด้วยอาจารย์นิเทศมาให้ข้อเสนอแนะในการทำงานวิจัยและตรวจสอบความคืบหน้าของงานระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึกษา วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า