นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าอบรม “โครงการหลักสูตรพูดให้ดี เป็นพิธีกรให้เก่ง” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการอย่างมืออาชีพ พัฒนานักศึกษาให้เกิดความมั่นใจ พัฒนาด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน วันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก