หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562