มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทำงานสำหรับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.พงษ์ชัย เกตุบาง อ.วันชนะ ปานสุวรรณภรณ์ และอ.นิชาภัทร์ จีนประโคน อาจารย์จากสถาบันยุทธพงษ์ชัย ติวเตอร์ และติวอีสานดอทคอม เป็นวิทยากรโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักศึกษา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบบรรจุคัดเลือกต่อไป วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก