มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลหุ่นไล่กานานาชาติ จัดโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการนี้นักศึกษาได้ร่วมประกอบหุ่นไล่กาเพื่อเข้าประกวดชิงรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 จากทั้งหมด 11 ทีม ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ สวนภูกะเหรี่ยง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก