มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อความเชี่ยวชาญด้านปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยอีกด้วย วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก