มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์ประพิมใจ เปี่ยมคุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จัดโครงการ “การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เด็กปฐมวัยมีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ให้ความเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมนันทนาการและมอบสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหุบเมย จังหวัดนครนายก